Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
writing notes icon

Category

واژگان سواد اطلاعاتی

impression

نگاه کنید به: edition

edited

ویراسته، ویرایش‌شده اثری واحد، یا دو یا چند اثر کوتاه‌تر از یک پدیدآورنده یا از پدیدآورندگان مختلف، که توسط شخصی غیر از پدیدآورنده، برای نشر آماده می‌شود و نام او معمولاً به‌عنوان ویراستار بر روی […]

.ed

نگاه کنید به: edition

e-conference

نگاه کنید به: mailing list

درباره این بخش

توضیحات مخصوص این دسته