Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
writing notes icon

Category

سوادهای مرتبط با سواد اطلاعاتی

سواد حق تکثیر

«سکر» و «موریسن» (Secker and Morrison: 2016, p.211) سواد حق تکثیر (copyright literacy) را اینگونه تعریف کرده‌اند: «کسب و ابراز دانش، مهارت‌ها و رفتارهای مناسب به‌منظور تأمین امکان خلق و  استفادۀ اخلاقی از مواد دارای […]

سواد داده‌ای

سواد داده‌ای عبارت است از توانایی کشف، ارزیابی، و ارائۀ اطلاعات. همانند سواد اطلاعاتی، سواد داده‌ای مبتنی است بر دانستن محل یافتن اطلاعات، تفکر انتقادی در بارۀ اطلاعات، و توانایی انتقال دانش. کشف دانستن این […]

سواد وبی

بنا بر تعریف «بنیاد موزیلا» (Mozilla Foundation) سواد وبی به «مهارت‌ها و قابلیت‌های موردنیاز برای خواندن، نوشتن، و مشارکت در وب» مربوط می‌شود (Mozilla, 2015). «بنیاد موزیلا» وبسایتی اختصاصی برای مهارت‌های سواد وبی دارد. این […]

فراسواد

«ماکی» () و «جاکوبسن» () در سال ۲۰۱۴ در کتاب خود با عنوان «فراسواد: باز-ابداع سواد اطلاعاتی برای توانبخشی به یادگیرندگان» بیان می‌کنند که سواد اطلاعاتی را باید با عنوان «فراسواد» بازتعریف کرد تا عناصر […]