ویراسته، ویرایش‌شده

اثری واحد، یا دو یا چند اثر کوتاه‌تر از یک پدیدآورنده یا از پدیدآورندگان مختلف، که توسط شخصی غیر از پدیدآورنده، برای نشر آماده می‌شود و نام او معمولاً به‌عنوان ویراستار بر روی صفحه‌ٔ عنوان پدیدار می‌گردد. در توصیف کتابنگاشتی، نام ویراستار در ناحیه‌ٔ «عنوان و شرح مسئولیت» (فیلد ۲۴۵ از رکورد مارک) به دنبال عبارت «ویرایش‌شده توسط» آورده می‌شود. برای آثار با بیش از یک ویراستار، نام‌ها به ترتیب ظاهرشدن در مأخذ اصلی اطلاعات، ذکر می‌شوند و کلمه‌ٔ «‌ویراستاران‌» پیش از آن‌ها می‌آید.