Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
writing notes icon

Category

تاملاتی در باب اطلاعات

بار اطلاعاتی/محتوای اطلاعاتی/ارزش اطلاعاتی

۱۳۹۹/۷/۲۰ این سه مفهوم هرچند همپوشانی هایی دارند، اما در واقع قابل تمایزند، اما به نظر می رسد که – جز در موارد کلی و عام (مثلا در داده پایگاه ها یا بانک های اطلاعاتی، […]

توان کدگذاری و کدگشایی اطلاعات/پیام

۱۳۹۹/۷/۱۶ پیرو «نگاه اطلاع‌شناختی به بدیهیات اولیۀ عقلی»، نکته دیگر این که: در فرایند اطلاعات و انتقال پیام، علاوه بر توانایی انتقال پیام، از پیش نیازهای انتقال اطلاعات، کدگذاری (در مرحله ارسال) و کدگشایی (در […]

رابطه ماده، اطلاعات، تغییر

۱۳۹۹/۷/۱۴ ماده از اطلاعات، جدایی ناپذیر است. مقالات بسیاری هست در این باره که ماده و انرژی با اطلاعات همراه اند و این سه با هم، جهان را تشکیل می دهند. از سوی دیگر، ملاصدرا […]

نامادیت اطلاعات

۹۹/۷/۹ آنچه که در بارۀ ویژگی های اطلاعات (خود اطلاعات، در تمایز آن از داده، و در تمایز از محمل های انتقال پیام) می دانیم، همگی غیرمادی هستند. بنابراین منشأ و کاربرد آن نیز باید […]