Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

مقایسۀ بین سطح خودکارآمدی و مهارت‌های عملی

۲۴ شهریور ۱۳۹۹

در تحقیقاتی که در موضوع خودکارآمدی در حوزه‌های مختلف سواد انجام شده، محققان به اثربخشی خودکارآمدی در این سوادها پرداخته‌اند. در پایان‌نامه‌ای هم که چند سال پیش راهنمایی آن را بر عهده داشتم (سبحانی شهر، ۱۳۹۰) به رابطه بین خودکارآمدی و سواد اطلاعاتی پرداخته شده بود. بدیهی است که احساس خودکارآمدی موجب اتخاذ تصمیمات کارشناسی با اعتماد و اطمینان بیشتری می‌گردد. اما باید توجه داشت که گاهی این احساس خودکارآمدی مبنای واقعی و درستی ندارد، بویژه آن که در بسیاری از پژوهش‌های اینچنینی، ابزار گردآوری داده‌ها مبتنی بر خوداظهاری است. به همین دلیل یک پژوهش تکمیلی می‌تواند بررسی مقایسه‌ای سطح خودکارآمدی استنباط‌‌شده، با مهارت‌های عملی در یک حوزۀ خاص باشد. این حوزه‌ها ازجمله می‌توانند سواد اطلاعاتی، سواد سلامت، سواد سلامت روان، سواد رایانه‌ای، سواد فناوری، سواد رسانه‌ای، و مانند آن‌ها باشند.