Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

Weblog

وبلاگ 

صفحه‌ٔ وبی که انتشار مدام و مکرر توضیحات و/ یا پیوندهای وبی در یک مقوله یا موضوع مشخص را (با دامنه‌ٔ گسترده یا محدود)، غالباً به شکل مدخل‌های کوتاه که با ترتیب زمانی معکوس مرتب شده‌اند (و تازه‌ترین قطعات اطلاعاتی افزوده‌شده، در صدر صفحه می‌آیند) ارائه می‌دهد. نمونه‌ای از این صفحات در حوزه‌ٔ علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی «لیز نیوز» است که موارد ارسالی خوانندگان را نیز می‌پذیرد. سیاهه‌ای از وبلاگ‌های کتابخانه‌ای نیز در «لیبدکس» ارائه می‌شود.

املای دیگر:

Web log

مترادف با:

blog

فرایند ایجاد و نگهداری وبلاگ را «بلاگداری» (blogging) می‌نامند.