آموزش کاربر(ان)

همهٔ فعالیت‌هایی که مستلزم آموزش دادن به کاربران در بارهٔ بهترین شیوهٔ استفادهٔ ممکن از منابع، خدمات، و امکانات کتابخانه می‌باشد و آموزش‌های رسمی و غیررسمی ارائه‌شده از سوی کتابداران یا دیگر کارکنان کتابخانه، به صورت فردی یا جمعی را دربرمی‌گیرد. همچنین خودآموزهای برخط، مواد دیداری- شنیداری، و راهنماها و مسیریاب‌های چاپی را نیز شامل می‌شود.

این اصطلاح، کلی‌تر است از:

bibliographic instruction