Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

user education

آموزش کاربر(ان)

همهٔ فعالیت‌هایی که مستلزم آموزش دادن به کاربران در بارهٔ بهترین شیوهٔ استفادهٔ ممکن از منابع، خدمات، و امکانات کتابخانه می‌باشد و آموزش‌های رسمی و غیررسمی ارائه‌شده از سوی کتابداران یا دیگر کارکنان کتابخانه، به صورت فردی یا جمعی را دربرمی‌گیرد. همچنین خودآموزهای برخط، مواد دیداری- شنیداری، و راهنماها و مسیریاب‌های چاپی را نیز شامل می‌شود.

این اصطلاح، کلی‌تر است از:

bibliographic instruction