Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

upgrade

ارتقا، ترفیع

بهبود سخت‌افزار یا نرم‌افزار موجود، با جایگزین‌کردن آن با مدل یا نگارشی که ویژگی‌های جدید و/ یا قابلیت‌های اضافی دارد. ارتقائات نرم‌افزاری معمولاً با یک عدد اعشاری که به نام برنامه کاربردی افزوده می‌شود، متناوباً نشان داده می‌شوند.

مقایسه کنید با:

migration

در استخدام، عبارت است از طبقه‌بندی یک کار شغلی در درجه بالاتر، که معمولاً با انتقال آن به پایه پرداختی بالاتر صورت می‌گیرد.