Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

university library

کتابخانه‌ٔ دانشگاهی

کتابخانه یا سیستم کتابخانه‌ای که به‌منظور تأمین نیازهای درسی، پژوهشی و اطلاعاتی دانشجویان، هیئت علمی و کارکنان، به‌وسیله‌ٔ یک دانشگاه ایجاد، اداره، و تأمین مالی می‌شود. برخی از دانشگاه‌های بزرگ دارای کتابخانه‌های جداگانه‌ای برای سطوح کارشناسی و بالاتر از آن هستند. کتابخانه‌های بزرگ دانشگاهی که مجموعه منابع گسترده و جامعی دارند کتابخانه پژوهشی شمرده می‌شوند.

مقایسه کنید با:

college library

نیز نگاه کنید به:

departmental library; University Libraries Section