Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

unexpurgated

نامُنَقح، هرزه‌زدایی‌نشده، ناپالوده، تصفیه‌نشده، پالایش‌نشده

متن یا ویراستی که حاوی قطعاتی است که (معمولاً به این دلیل که زبان یا محتوای آن، برای برخی از خوانندگان، ناخوشایند شمرده می‌شده‌اند) از روایت‌ها یا ویراست‌های دیگر حذف شده‌اند.

مقایسه کنید با:

expurgated

نیز نگاه کنید به:

bowdlerize; censorship