کتابخانه‌ٔ دانشجویان دوره‌ٔ لیسانس، کتابخانه‌ٔ مقطع کارشناسی

کتابخانه‌ٔ جداگانه‌ای که توسط یک دانشگاه پایه‌گذاری، پشتیبانی، و اداره می‌شود تا نیازهای اطلاعاتی و پژوهشی دانشجویان دوره‌ٔ لیسانس، و مقتضیات آموزشی برنامه‌های درسی دوره‌ٔ لیسانس را تأمین کند. این کتابخانه گاهی به‌صورت یک کتابخانه‌ٔ شاخه اداره می‌شود.

مقایسه کنید با:

graduate library

نیز نگاه کنید به:

college library