Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

unauthorized biography

زندگینامه‌ٔ بدون اجازه، زندگینگاشت بی‌اجازه

اثر زندگینگاشتی که بدون رضایت «صاحب شرح‌حال» (biographee) یا (اگر او درگذشته باشد) خانواده‌ٔ وی نگاشته شده و گاهی در تحلیل (نسبت به یک زندگینگاشت مجوزدار)، عینی‌تر است؛ زیرا «زندگینگارنده» (biographer) مجبور نیست برای کسب دسترسی به منابع محرمانه، امتیاز بدهد و کوتاه بیاید. اما زندگینگاشت بی‌مجوز، اگر پدیدآورنده از اطلاعات مهم محروم بماند، چه بسا ناقص، و همراه با جزئیات کم‌تری باشد.