زندگینامه‌ٔ بدون اجازه، زندگینگاشت بی‌اجازه

اثر زندگینگاشتی که بدون رضایت «صاحب شرح‌حال» (biographee) یا (اگر او درگذشته باشد) خانواده‌ٔ وی نگاشته شده و گاهی در تحلیل (نسبت به یک زندگینگاشت مجوزدار)، عینی‌تر است؛ زیرا «زندگینگارنده» (biographer) مجبور نیست برای کسب دسترسی به منابع محرمانه، امتیاز بدهد و کوتاه بیاید. اما زندگینگاشت بی‌مجوز، اگر پدیدآورنده از اطلاعات مهم محروم بماند، چه بسا ناقص، و همراه با جزئیات کم‌تری باشد.