خلاصه، کوتَهواره

توصیف مکتوب و فشرده‌ای از پیرنگ یک اثر داستانی بلند (رمان، نمایش، اپرا، شعر حماسی، …) که یک چشم‌انداز اجمالی سریع و سامان‌مند از کل اثر به دست می‌دهد و معمولاً به‌وسیله شخصی غیر از پدیدآورنده تهیه می‌شود. به عنوان یک قاعده عام، کتابخانه‌های آکادمیک آثار مرجعی را که اختصاصاً به ارائه کوتهواره‌ها می‌پردازند خریداری نمی‌کنند، زیرا برای خودداری از انجام تکالیف خواندنی، به آسانی توسط دانشجویان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مترادف با:

plot summary

مقایسه کنید با:

abstract; summary