Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

summary

خلاصه، تلخیص

گزارهٔ مختصری که بیان‌کنندهٔ جوهرهٔ عام یا اندیشهٔ کلی یک اثر (یا بخشی از آن) است، و به تلخیص نکات اصلی، یافته‌ها، و نتایج آن می‌پردازد و معمولاً در پایان اثر ارائه می‌گردد.

مقایسه کنید با:

abstract

نیز نگاه کنید به:

synopsis

نیز به گزارهٔ مختصری گفته می‌شود که به‌صورت یادداشت (در رکورد کتابنگاشتی) آمده تا به توصیف محتوای یک فقرهٔ غیرکتابی بپردازد که قالب‌بندی مورد استفاده برای تولید اثر (مثل ویدیو کاست یا دی‌وی‌دی)، مرور آن اثر را دشوار نموده است.

در رده‌بندی دهدهی دیویی، سیاهه‌ای است از زیربخش‌های اصلی یک رده، که در فرانماها بلافاصله پس از مدخل مربوط به رده چاپ شده‌اند. خلاصهٔ کل رده‌بندی (رده‌های اصلی، تقسیمات، و اجزا) در ابتدای فرانماها درج می‌شوند.