Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

subject index

نمایه‌ٔ موضوعی، نمایه‌نامه‌ٔ موضوعی، موضوع‌نما

سیاهه‌ٔ مرتب‌شده‌ٔ الفبایی از سرعنوان‌های برگزیده از سوی نمایه‌ساز به‌منظور بازنمایی محتوای موضوعی یک یا چند اثر، همراه با جاینماهایی (معمولاً شماره‌ٔ صفحات) تا کاربر را به محل مناسب در متن هدایت کنند. نام‌ها معمولاً در نمایه‌ٔ موضوعی گنجانده می‌شوند؛ ولی در برخی انتشارات، یک نمایه‌ٔ جداگانه به نام‌ها، و حتی گاهی یک نمایه‌ٔ جغرافیایی مجزا به نام مکان‌ها اختصاص می‌یابد. در برخی انتشارات، نمایه‌ٔ موضوعی با نمایه‌ٔ پدیدآورنده، به ترتیب الفبایی در یک نمایه‌ٔ واحد ادغام می‌شود.

نیز نگاه کنید به:

title index

به نمایه‌ٔ الفبایی از فرانماهای یک نظام رده‌بندی (که نمایه‌ٔ نسبی هم خوانده می‌شود) نیز اطلاق می‌گردد.