Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

structured abstract

چکیدهٔ ساخت‌یافته؛ چکیدهٔ ساختمند؛ چکیدهٔ ساختارمند؛ چکیدهٔ ساختاریافته

یک چکیدهٔ تمام‌نما که در آن، متن مطابق با عناوین تجویزشده- مثلاً بخش‌های اصلی ساختار «ایمراد» برای مقالات پژوهشی علمی/فنی- مرتب می‌شود. نمونه‌ای را می‌توان در پیوست استاندارد «زد ۳۹/۱۴» اَنسی/نیزو در «رهنمودهایی دربارهٔ چکیده» مشاهده کرد.