چکیدهٔ ساخت‌یافته؛ چکیدهٔ ساختمند؛ چکیدهٔ ساختارمند؛ چکیدهٔ ساختاریافته

یک چکیدهٔ تمام‌نما که در آن، متن مطابق با عناوین تجویزشده- مثلاً بخش‌های اصلی ساختار «ایمراد» برای مقالات پژوهشی علمی/فنی- مرتب می‌شود. نمونه‌ای را می‌توان در پیوست استاندارد «زد ۳۹/۱۴» اَنسی/نیزو در «رهنمودهایی دربارهٔ چکیده» مشاهده کرد.