چکیدهٔ سوگرفته

چکیده‌ای که برای بازنمایی بخش خاصی از یک سند، یا منظر خاصی در محتوای آن، معمولاً به سود مخاطبان خاص نوشته می‌شود؛ مثل چکیدهٔ یک مقالهٔ علمی در بارهٔ اثرات گرمایش جهانی آب‌وهوا، که به سود صنعت نفت نوشته شده. نمونه‌هایی از انواع مختلف چکیده را می‌توان در پیوست استاندارد «زد ۳۹/۱۴» اَنسی/نیزو در «رهنمودهایی درباره چکیده» مشاهده کرد.

مقایسه کنید با:

critical abstract