Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

slanted abstract

چکیدهٔ سوگرفته

چکیده‌ای که برای بازنمایی بخش خاصی از یک سند، یا منظر خاصی در محتوای آن، معمولاً به سود مخاطبان خاص نوشته می‌شود؛ مثل چکیدهٔ یک مقالهٔ علمی در بارهٔ اثرات گرمایش جهانی آب‌وهوا، که به سود صنعت نفت نوشته شده. نمونه‌هایی از انواع مختلف چکیده را می‌توان در پیوست استاندارد «زد ۳۹/۱۴» اَنسی/نیزو در «رهنمودهایی درباره چکیده» مشاهده کرد.

مقایسه کنید با:

critical abstract