Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

shared responsibility

مسئولیت مشترک، مسئولیت هم‌بهره

به‌موجب «قواعد فهرستنویسی انگلو امریکن- ویراست ۲»، در مورد اثری گفته می‌شود که در آن دو یا چند شخص یا نهاد تنالگانی در خلق محتوا همکاری کرده‌اند و همگی نوع واحدی از فعالیت را انجام داده‌اند، و میزان مشارکت هر یک از دیگری، ممکن است متمایز، یا تمیزناپذیر باشد.
مترادف با:

shared authorship

مقایسه کنید با:

mixed responsibility

نیز نگاه کنید به:

joint author