امنیت، ایمنی، حفاظت 

در رایانش، آن فناوری که برای جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز، بویژه هکِرها و شکاننده‌ها به فایل‌ها و سامانه‌های محافظت‌شده ایجاد گردیده؛ مانند رمزنویسی داده‌ها، ویروس‌یابی، برقراری دیواره‌ٔ آتش، و تأیید اصالت کدهای جوازدهی (کاربرنام‌ها، گذرواژه‌ها، شماره‌های شناسایی شخصی، …). در معنای عام‌تر، همه‌ٔ اقداماتی که یک نهاد، شرکت، یا سازمان برای جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات محرمانه انجام می‌دهد.
در عملیات کتابخانه‌ای و آرشیوی، واژه‌ای عام است که همه‌ٔ تجهیزات، کارکنان، اعمال، و روندهایی را شامل می‌شود که برای جلوگیری از سرقت یا تخریب مواد و تجهیزات، و برای حفاظت از مراجعه‌کنندگان و کارمندان در برابر اقدامات زیانبار افرادی که قصد آزار و آشوب دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. کتابخانه‌ها و سامانه‌های کتابخانه‌ای بزرگ غالباً یک متصدی امنیت کتابخانه‌ای را برای طراحی و پیاده‌سازی برنامهٔ امنیتی منصوب می‌کنند.

نیز نگاه کنید به:

key control; security audit; security guard; security system