حلاصه‌ٔ سوابق شغلی، خلاصه‌ٔ پیشینه 

یک خلاصه‌. در استخدام، شرحی از تجربه و صلاحیت‌هایی که متقاضی برای شغل مورد نظر دارد. درباره‌ٔ نحوهٔ آماده‌سازی خلاصه‌ پیشینه، دستنامه‌هایی در بخش مرجع بیش‌تر کتابخانه‌های عمومی و آکادمیک موجودند.

نیز نگاه کنید به:

curriculum vitae