کتابخانهٔ پژوهشی، کتابخانهٔ تحقیقاتی

کتابخانه‌ای حاوی مجموعه‌ای جامع از مواد در یک حوزه خاص، یک رشتهٔ آکادمیک، یا گروهی از رشته‌ها (شامل منابع ردیف اول و دوم)، که برای برآوردن نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران سطح بالا انتخاب شده‌اند. تأکید اصلی در کتابخانه‌های پژوهشی بر گردآوری مواد و تأمین خدمات دسترسی برای محققانی است که واجد شرایط استفاده از آن مواد هستند. در بیش‌تر کتابخانه‌های پژوهشی بزرگ، دسترسی به مجموعه‌های حاوی کتاب‌های کمیاب و دستنوشته‌ها با محدودیت‌هایی همراه است.

نیز نگاه کنید به:

Association of Research Libraries; Center for Research Libraries; Research Libraries Group