Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

research library

کتابخانهٔ پژوهشی، کتابخانهٔ تحقیقاتی

کتابخانه‌ای حاوی مجموعه‌ای جامع از مواد در یک حوزه خاص، یک رشتهٔ آکادمیک، یا گروهی از رشته‌ها (شامل منابع ردیف اول و دوم)، که برای برآوردن نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران سطح بالا انتخاب شده‌اند. تأکید اصلی در کتابخانه‌های پژوهشی بر گردآوری مواد و تأمین خدمات دسترسی برای محققانی است که واجد شرایط استفاده از آن مواد هستند. در بیش‌تر کتابخانه‌های پژوهشی بزرگ، دسترسی به مجموعه‌های حاوی کتاب‌های کمیاب و دستنوشته‌ها با محدودیت‌هایی همراه است.

نیز نگاه کنید به:

Association of Research Libraries; Center for Research Libraries; Research Libraries Group