Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

reference management software

نرم‌افزار مدیریت استناد

نرم‌افزار کاربردی که هدف از طراحی آن، قادر ساختن پژوهشگران به گردآوری سریع و آسان ارجاعات کتابنگاشتی، استناد صحیح به آن‌ها، سازماندهی کارآمد آن‌ها، و هم‌رسانی آن‌ها با دیگران بوده است. ازجملهٔ نمونه‌های خصوصی می‌توان به «ایزی‌بیب»، «اندنوت»، «مندلی»، و «رف‌ورکس» اشاره کرد. «زوترو» نیز یک نمونهٔ رایگان و منبع‌باز است.

مترادف با:

citation manager