نرم‌افزار مدیریت استناد

نرم‌افزار کاربردی که هدف از طراحی آن، قادر ساختن پژوهشگران به گردآوری سریع و آسان ارجاعات کتابنگاشتی، استناد صحیح به آن‌ها، سازماندهی کارآمد آن‌ها، و هم‌رسانی آن‌ها با دیگران بوده است. ازجملهٔ نمونه‌های خصوصی می‌توان به «ایزی‌بیب»، «اندنوت»، «مندلی»، و «رف‌ورکس» اشاره کرد. «زوترو» نیز یک نمونهٔ رایگان و منبع‌باز است.

مترادف با:

citation manager