پنجسالانه

آنچه هر پنج سال منتشر شود. به اثر پیایندی که هر پنج سال منتشر می‌گردد نیز اطلاق می‌شود.

نیز نگاه کنید به:

annual; biennial; triennial; quadrennial; sexennial; septennial; decennial