مجاورت، همجواری، نزدیک‌یابی

در بعضی از داده‌پایگاه‌های کتابنگاشتی، نرم‌افزار جستجو این امکان را می‌دهد که از یک «عملگر مجاورتی» (proximity operator) در عبارات جستجو استفاده شود تا در نتیجه، فقط رکوردهایی بازیابی شوند که در آن رکوردها، کلیدواژه‌هایی که به‌عنوان «اصطلاحات جستجو» وارد شده‌اند، در فاصله‌ٔ تعداد معینی از کلمات از یکدیگر، یا در یک جمله یا پاراگراف واحد، ظاهر شده باشند. عملگر مجاورتی، استانداردشده نیست (در بعضی از داده‌پایگاه‌ها از «adj» به‌معنای «همجوار با» (adjacent to) و در بعضی دیگر از «w» به‌معنای «همراه با» (with) استفاده می‌شود).

مثال:

“publication adj1 date”

یا

“publication w1 date”

در مثال بالا، پرس‌وجوی مذکور رکوردهایی را بازیابی خواهد کرد که در آن‌ها کلمه‌ٔ «publication» تا یک کلمه فاصله از کلمه‌ٔ «date» ظاهر شود؛ مثلاً رکوردهای حاوی عبارات «date of publication» یا «publication date» (یا هر دو) و همچنین «date for publication»، «publication and date»، «publication to date»، و….

اگر جستجوی مجاورتی در داده‌پایگاه خاصی امکانپذیر باشد، فرمان‌های مربوط به کاربرد آن را معمولاً می‌توان در صفحه(های) راهنما پیدا کرد.

مترادف با:

adjacency