پدیدآور شخصی، پدیدآورنده‌ٔ شخصی، مؤلف شخصی، پدیدآور حقیقی

شخصی که مسئولیت درجه‌ٔ اول را در رابطه با محتوای ادبی، موسیقایی، هنری، یا فکری یک اثر بدیع برعهده دارد و در هنگام فهرستنویسی فقره، نام کامل وی در ناحیه‌ٔ «شرح مسئولیت» (از توصیف کتابنگاشتی) وارد می‌شود.
مقایسه کنید با:

corporate author

نیز نگاه کنید به:

joint author