دسترسی دائمی

برخی ناشران و کارگزاران منابع الکترونیکی علاقه‌مندند که تأمین دسترسی به مواد دارای قالب دیجیتالی را که یک کتابخانه هزینه‌ٔ آن را پرداخته حتی پس از لغو اشتراک آن منبع از سوی کتابخانه، ادامه دهند. دسترسی به آرشیو با ذکر عبارتی در توافقنامهٔ مجوز حاصل می‌شود  که باید در طی گفتگوها بر سر قرارداد، درخواست شود. بنا بر «اصول پایهٔ صدور مجوز» برای منابع اطلاعاتی الکترونیکی که در سال ۲۰۰۱ توسط ایفلا تدوین شده، مجوز باید شامل فراهم آوردن دسترسی قابل تأمین و دائمی به اطلاعات اجازه داده شده با روش‌های مناسب و کارآمد باشد.»