تک‌شماره، یکباره، تکباره، تک‌جلسه

ادواریی که فقط یک شماره از آن منتشر شده.

نیز به بازچاپی از کل متن یک کتاب یا یک ملخٌص که در یک شماره از یک ادواری به چاپ برسد- بر خلاف بازچاپ پیایندی و سریالی آن- اطلاق می‌شود.

در «صحافی زودچسب»، به «چسب حرارتی» مورد استفاده برای صحافی کتاب در یک نوبت چسب‌زنی نیز گفته می‌شود.

نیز یک اصطلاح در زبان حرفه‌ای کتابداران آموزشگر که برای اشاره به آموزش رسمی کتابخانه‌ای که در یک جلسه ارائه شود- در مقابل آموزش دو یا چند جلسه‌ای- مورد استفاده قرار می‌گیرد.