Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

logical sum

جمع منطقی، حاصل جمع منطقی

در منطق بولی، عبارت است از نتیجه‌ٔ حاصل، در زمانی که از دستور OR برای پیداکردن همه‌ٔ اعضای دو یا چند مجموعه از موجودیت‌ها استفاده می‌شود. از این راهبرد جستجو برای تعیین رکوردهایی از فهرست کتابخانه‌ای یا داده‌پایگاه کتابنگاشتی استفاده می‌شود که حاوی واژه‌ٔ A یا واژه‌ٔ B، یا هر دو هستند.

مترادف با:

logical addition; union

مقایسه کنید با:

logical difference; logical product