حاصل‌ضرب منطقی، ضرب منطقی

در منطق بولی، عبارت است از نتیجه‌ٔ حاصل، در زمانی که از دستور AND برای یافتن همه‌ٔ اعضای مشترک بین دو یا چند مجموعه از موجودیت‌ها استفاده شود. از این راهبرد جستجو برای تعیین رکوردهایی از فهرست کتابخانه‌ای یا داده‌پایگاه کتابنگاشتی استفاده می‌شود که حاوی هر دو واژه‌ٔ A و B باشند.

مترادف با:

logical multiplication; conjunction

مقایسه کنید با:

logical difference; logical sum