Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

logical difference

تفارق منطقی، تفاضل منطقی، منهای منطقی

در منطق بولی، عبارت است از نتیجه‌ٔ حاصل، در زمانی که از فرمان NOT برای جداکردن اعضای مجموعه‌ای از موجودیت‌ها از اعضای مجموعه‌ٔ دیگر استفاده می‌شود؛ نوعی راهبرد جستجو که برای تعیین رکوردهایی از فهرست کتابخانه یا داده‌پایگاه کتابنگاشتی که حاوی واژه‌ٔ A و فاقد واژه‌ٔ B باشند به کار می‌رود.

مترادف با:

logical subtraction; negation

مقایسه کنید با:

logical product; Logical sum