مجلهٔ بین‌رشته‌ای

نشریهٔ ادواری پژوهشی که به انتشار مقالات مورد توجه پژوهشگران در دو یا چند رشته یا حوزهٔ خاص آکادمیک می‌پردازد (مثل “Language & Cognitive Processes” و “Medical Engineering & Physics”)

مقایسه کنید با:

multidisciplinary journal