آغازین‌گویی، آغازه‌گویی

شکل کوتاه‌شده‌ٔ یک عبارت یا واژه‌ٔ مرکب، که از حروف آغازین کلمات یا قسمت‌های تشکیل‌دهنده‌ٔ آن واژه یا عبارت ساخته می‌شود، و به‌جای این‌که به‌صورت یک کلمه تلفظ شود، حرف به حرف بیان می‌گردد (مثل آی‌پی‌اُ در تلفظ IPO به‌جای «آیپو»).

مقایسه کنید با:

abbreviation; acronym