Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

information retrieval

بازیابی اطلاعات، بازیافت اطلاعات

فرایند، روش‌ها، و روندهایی که برای فراخوانی گزینشگرانه اطلاعات از یک فایل داده‌ها به کار می‌روند. در کتابخانه‌ها و آرشیوها، جستجوها معمولاً برای یافتن یک فقره شناخته‌شده، یا برای یافتن اطلاعات درباره موضوعی بخصوص هستند، و فایل مورد جستجو معمولاً یک فهرست یا نمایه قابل خواندن برای انسان، یا یک سامانه  ذخیره و بازیابی اطلاعات رایانه‌مبنا (مثل یک فهرست درونخطی یا داده‌پایگاه کتابنگاشتی) است. در طراحی چنین سامانه‌هایی باید بین سرعت، دقت، هزینه، و کارآمدی، توازن برقرار باشد.