Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

information

اطلاعات، اطلاع، اطلاع‌رسانی

داده‌هایی که به شکل «آسان‌فهم» ارائه می‌شود، و معنای آن در داخل بافتار کاربردی آن، تعبیه شده.

در مفهوم پویاتر، پیامی که با استفاده از یک رسانه ارتباطی یا بیانی منتقل شود. این‌که یک پیام بخصوص، آگاهی‌دهنده (informative) هست یا نه، تا حدی به برداشت ذهنی شخص دریافت‌کننده پیام بستگی دارد.

در مفهوم عینی‌تر، همه رخداده‌ها، نتیجه‌گیری‌ها، ایده‌ها، و آثار خلاق ذهن و تخیل بشری که در هر شکلی (رسمی یا غیررسمی) منتقل شده‌اند.

مقایسه کنید با:

knowledge

نیز نگاه کنید به:

disinformation; misinformation