چکیدهٔ راهنما، چکیدهٔ شناساننده

چکیده‌ای که با توصیف نوع و شکل اثر چکیده‌تویسی‌شده، به هدف و/یا دامنه اثر اشاره می‌کند و توصیف مختصری از رویکرد آن ارائه می‌دهد، اما به خلاصه‌کردن محتوا یا ارزیابی اثر نمی‌پردازد. این چکیده همچنین ممکن است توصیفگر مواد اساسی زمینه‌ای، شیوه(های) مورد استفاده، و مباحث مطروحه باشد. چکیدهٔ راهنما برای اسنادی  که روش تحقیق یا یافته‌ها را ارائه نمی‌دهند (سرمقاله، جستار، نظرگاه، …) یا برای اسناد طولانی همچون کتاب، مجموعه مقالات همایش، فهرست راهنما، دستنامه، کتابشناسی، گزارش سالانه، و … نوشته می‌شود. نمونه‌هایی از انواع مختلف چکیده را می‌توان در پیوست استاندارد «زد ۳۹/۱۴» اَنسی/نیزو در «رهنمودهایی درباره چکیده» مشاهده کرد.

مقایسه کنید با:

critical abstract; informative abstract