Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

holdings

موجودی، موجودی کتابخانه

کل موجودی مواد (چاپی و غیرچاپی) که تحت مالکیت کتابخانه یا نظام کتابخانه‌ای قرار دارند و معمولاً در یک فهرست، سیاهه می‌شوند.

از این نظر مترادف با:

library collection

در معنای محدودتر، به تمام نسخه‌ها، مجلدات، شماره‌ها، یا قسمت‌هایی از یک فقره‌ٔ تحت مالکیت یک کتابخانه (بویژه انتشارات پیایندی) اطلاق می‌شود، که در ناحیه‌ٔ «‌یادداشت موجودی‌» (‌در رکوردی که فقره‌ٔ مربوط را در فهرست کتابخانه بازنمایی می‌کند‌)، ذکر می‌شود. موجودی کتابخانه را می‌توان در «فرمت مارک ۲۱ برای اطلاعات موجودی» ثبت کرد.

نیز نگاه کنید به:

closed entry; open entry