کتابخانه‌ٔ تحصیلات تکمیلی

کتابخانه‌ٔ آکادمیک در یک دانشگاه که دارای مجموعه‌هایی (‌و معمولاً ساختمانی‌) جداگانه برای دانشجویان دوره‌های تحصیلات عالی و تکمیلی‌، شامل مجموعه‌های منابع قابل توجه پژوهشی است که برای تأمین نیازهای اطلاعاتی هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی‌، تجهیز گردیده‌اند و اداره می‌شوند‌، اما استفاده از آن برای دانشجویان دوره‌های لیسانس نیز مجاز است.