گلچین‌ ادبی، بِه‌گزیده

نوعی از جـُنگ حاوی مجموعه‌ای از بُرگِرفته‌های نثر یا قطعات ادبی نگارشی (معمولاً چکامه یا شعر)‌.