استفاده‌ٔ مناسب، بهره‌گیری شرافتمندانه

شرایطی که بر طبق آن، کپی‌برداری از یک اثر یا قسمتی از آن‌، تخطی از قانون حق نشر محسوب نمی‌شود؛ ازجمله رونویسی با اهدافی همچون انتقاد، اظهار نظر، گزارش و تهیه‌ٔ خبر، تدریس، کار علمی، و پژوهش.