Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

expurgated edition

مـُنَقـَّح، هرزه‌‌زدایی‌شده، تصفیه‌شده،‌ پالوده، پالایش‌شده

متن یا ویراستی که قسمت‌هایی از آن (معمولا‌ً به‌منظور ارضای مخالفت‌های سیاسی یا اخلاقی) حذف (تصفیه) شده. این اقدام برای پرهیز از ممنوع‌کردن کامل نشر یا توزیع اثر انجام می‌شود.

متضاد با:

unexpurgated

نیز نگاه کنید به:

bowdlerize; censorship