Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

encryption

رمزنویسی، رمزی‌سازی 

فرایند تبدیل داده‌های موجود در یک پیام به کد محرمانه، قبل از ارسال از طریق مجراهای مخابراتی عمومی، به منظور ناخواناکردن آن برای همه غیراز گیرندهٔ/گیرنده‌های مجاز. در رایانش، تغییر و تعدیل غالباً به وسیلهٔ یک الگوریتم تغییرشکل انجام می‌گیرد. رمزنویسی اقدامی امنیتی است به‌منظور حفظ اطلاعات محرمانه (مانند اعداد کارت اعتباری مورد استفاده در مبادلات تجاری برخط)، و به منظور تضمین این‌که فقط آن‌هایی که در برابر خدمت، پولی پرداخت کرده‌اند این خدمت را دریافت می‌کنند.

متضاد با:

decryption

نیز نگاه کنید به:

cryptanalysis