رمزنویسی، رمزی‌سازی 

فرایند تبدیل داده‌های موجود در یک پیام به کد محرمانه، قبل از ارسال از طریق مجراهای مخابراتی عمومی، به منظور ناخواناکردن آن برای همه غیراز گیرندهٔ/گیرنده‌های مجاز. در رایانش، تغییر و تعدیل غالباً به وسیلهٔ یک الگوریتم تغییرشکل انجام می‌گیرد. رمزنویسی اقدامی امنیتی است به‌منظور حفظ اطلاعات محرمانه (مانند اعداد کارت اعتباری مورد استفاده در مبادلات تجاری برخط)، و به منظور تضمین این‌که فقط آن‌هایی که در برابر خدمت، پولی پرداخت کرده‌اند این خدمت را دریافت می‌کنند.

متضاد با:

decryption

نیز نگاه کنید به:

cryptanalysis