سررسید، موعد مقرر، تاریخ برگشت 

تاریخ آخرین روز از دوره‌ٔ امانت، که در هنگام کنترل خروج در میز گردش کتاب، توسط یکی از کارکنان کتابخانه بر روی برگ سررسید (که به کتاب الصاق شده) درج می‌شود. برای موادی که بعد از «تاریخ برگشت» بازگردانده شوند و تمدید نشده باشند، جریمه تعیین می‌شود. در فهرست برخط، تاریخ برگشت را می‌توان به‌منظور نشان‌دادن وضعیت گردش فقره‌ای که در حال حاضر از مجموعه خارج شده، نمایش داد.

مترادف با:

date due

نیز نگاه کنید به:

overdue