فروفرستی، دانلود

انتقال یک یا چند فایل از یک کلان‌رایانه به یک پایانه، از یک خدمتگر شبکه به یک رایانه‌ٔ خدمتگیر، یا از سخت‌دیسک هر رایانه‌ای به محمل ذخیرهٔ دیگر. در کتابخانه‌ها، فروفرستی داده‌های کتابنگاشتی، گزینه‌ٔ کم‌هزینه‌ای به‌جای چاپ برونداد حاصل از جستجوی برخط است، وکاربران عموماً به انجام چنین کاری ترغیب می‌شوند.

متضاد با:

upload