Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

domain

دامنه، قلمرو

همه‌ٔ منابع نرم‌افزاری و سخت‌افزاری که توسط یک سامانه‌ٔ رایانه‌ای واحد کنترل می‌شوند.

در شبکه‌ٔ محلی (LAN)، همهٔ خدمتگیران، خدمتگرها، و ابزارهای تحت کنترل یک داده‌پایگاه امنیتی واحد، که تحت یک مجموعه‌ٔ مشترک از قوانین و رویه‌ها اداره می‌شوند.

در اینترنت، همه‌ٔ خدمتگیران، خدمتگرها، و ابزارهایی که در یک قسمت از نشانی آی‌پی، مشترک هستند. بالاترین سطح قلمرو، به نوع میزبان مربوط است که در ایالات متحده با پسوندی سه‌حرفی در انتهای نام قلمرو نشان داده می‌شود.

در مدیریت داده‌پایگاه، تمام مقدار احتمالی داده‌های مندرج در یک فیلد خاص (فیلدی که در همه‌ٔ رکورد‌های یک فایل حضور داشته باشد).

در نمایه‌سازی، دامنه یا گستره‌ای که در آن، اسناد یا فقره‌ها برای درج در کتابنگاشت، نمایه یا فهرست، انتخاب می‌شوند. وقتی قلمرو، یک یا چند مجموعه‌ٔ ملموس باشد، نتیجه‌ٔ به‌دست‌آمده یک فهرست است. در مراکز نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی، قلمرو معمولاً متون منتشرشده در یک رشته‌ٔ آکادمیک، یا گروهی از رشته‌های مرتبط می‌باشد.

در یک کتابشناسی ملی، قلمرو عبارت است از برونداد منتشرشده‌ٔ کل کشور.

نیز نگاه کنید به:

scope

در نقشه‌نگاری، مجموعه‌ای از مقادیر احتمالی برای یک عارضه؛ مثلاً «بزرگراه چندبانده»، «بزرگراه دوبانده»، «راه آسفالته» و «راه شوسه» برای «نوع جاده»  که در نقشهٔ راه‌ها مشخص می‌شود.