اطلاعات غلط، اطلاعات نادرست، نااطلاعات

اشاعهٔ عمدی- و غالباً پنهانی- اطلاعات مغلوط، معمولاً با هدف تأثیر فریبکارانه بر اقدامات یا نظرات دیگری- شیوه‌ای که در روابط خارجی و تعارض نظامی به منظور  گمراه کردن دشمن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقایسه کنید با:

misinformation

نیز نگاه کنید به:

propaganda

«مرکز رسانه و دمکراسی» (Center for Media and Democracy) اداره‌کنندهٔ منبع برخط “SourceWatch” برای پایش نااطلاعات در بخش عمومی است.