رد مسئولیت، رد تعهد

یادداشت حقوقی که بر روی صفحه‌ٔ وب ارسال شده، به یک پیام پست الکترونیکی پیوست گردیده، بر روی یک محصول نصب شده، یا همراه با یک خدمت ارائه می‌گردد، و خواننده یا مصرف‌کننده را آگاه می‌کند که تولیدکننده یا میزبان، تمام وجوه محتوایی و اجرایی محصول مورد نظر را تضمین نمی‌کند و نمی‌توان او را در این باره مسئول دانست.