مرجع دیجیتالی

خدمات مرجعی که از راه اینترنت (معمولاً از طریق پست الکترونیکی، پیام‌دهی فوری («گپ‌»)، یا فرم‌های ارسال مبتنی بر وب) درخواست و ارائه می‌شود و معمولاً توسط کتابداران بخش مرجع کتابخانه، و گاهی توسط مشارکت‌کنندگان در یک سامانهٔ مشارکتی مرجع که به بیش از یک مؤسسه خدمات می‌دهد پاسخ داده می‌شوند.

مترادف با:

chat reference; e-reference; online reference; real-time reference; virtual reference

نیز نگاه کنید به:

MARS: Emerging Technologies in Reference Section