نما، نمودار

تصویر، نگاره، یا طرح گرافیکی که برای توضیح یا شرح یک اصل، مفهوم، یا مجموعه‌ای از داده‌های آماری طراحی شده. همچنین، طرح کلی، نقشه، یا برنامه‌ای که مراحل یک فرایند، یا رابطه‌ٔ بین اجزای یک شیٔ یا ساختار آن را با کلیت آن نشان می‌دهد و معمولاً به‌منظور وضوح‌ و کارآمدی مطالب، ساده شده است. نمودار معمولاً با یکی دو خط توضیح، یا با یک متن توضیحی در سندی که نمودار در آن آمده، همراه است و قسمت‌های مختلف تصویر ممکن است با استفاده از اعداد یا حروف، به بخش مربوطه در متن یا زیرنویس اشاره کنند. گاهی از خطوط یا پیکان‌هایی نیز برای اشاره به ویژگی‌های مربوط استفاده می‌شود؛ مانند نمودار ستون فقرات یک پرنده.

در نقشه‌نگاری، این اصطلاح گاهی در مورد یک نقشهٔ طرحواره‌ای که مشخصهٔ آن، سادگی بسیار آن است، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مثل نمودار خطوط راه‌آهن زیرزمینی.

نیز نگاه کنید به:

block diagram; fence diagram