کتابخانه‌ٔ بخشی، کتابخانه‌ٔ گروه

نوعی کتابخانه‌ٔ آکادمیک که در جهت تأمین نیازهای اطلاعاتی و پژوهشی اعضای هیئت علمی یک گروه علمی در داخل یک مؤسسه یا آموزش عالی- ‌معمولاً یک دانشگاه بزرگ- کار می‌کند. دانشجویانی که در درس‌هایی از رشته‌ای که توسط گروه تدریس می‌شوند ثبت‌نام کرده‌اند (بخصوص دانشجویان دوره‌های بالاتر از لیسانس) هم از کتابخانه‌های بخشی استفاده می‌کنند. اگر بودجه‌ٔ فراهم‌آوری این کتابخانه‌ها از سوی گروه آموزشی تأمین شود، انتخاب منابع معمولاً برعهده‌ٔ هیئت علمی آموزشی (با همکاری کتابدار گروه) می‌باشد.