جمعیت‌نگاری

پروفایل آماری از ویژگی‌های یک جامعه یا جمعیت، معمولاً شامل سن، تحصیلات، درآمد، و زمینهٔ قومیتی، که برای تنظیم خدمات با هدف تناسب با خدمات‌گیرندگان و برنامه‌ریزی حرکات بازاریابی سودمند است.